Podmínky a pravidla

na webu Dražby nemovitostí

 

NEJEDNÁ SE O AUKČNÍ PODMÍNKY, AUKČNÍ PODMÍNKY SLUŽBY pro EXEKUČNÍ DRAŽBY - KLIKNI ZDE 

 

Pravidla a podmínky užívání Aukčního Online Systému www.S-drazby.cz (dále jen „PP“)

 

A. Základní informace

 

1. Aukční Online Systém na www.S-drazby.cz  (dále jen „AOS“) je unikátní automatizovaný aukční online systém přístupný v celosvětové síti internet na www.S-drazby.cz, který je provozován společností Banelo a.s., IČ: 27910393 (dále jen „admin“). v souladu s PP a jehož cílem je nabídka těchto služeb:

a) prezentace jednotlivých dražeb od partnerů AOS učiněných v rámci systému AOS široké veřejnosti v rámci sítě internet, za využití inzertních realitních portálů,

b) výběr nejvýhodnější učiněné nabídky uživatelem AOS v rámci elektronické dražby v systému AOS  v souladu s Vyhláškou č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě,

 

B. Zákonné požadavky a emailová podpora

  AOS na  www.S-drazby.cz (dále jen AOS) je unikátní nejen v tom, že splňuje veškeré zákonné požadavky ( Vyhláška č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, viz níže uvedená ustanovení), na provoz elektronických dražeb a aukcí: např. §2 odst. c) označení účastníka dražby,  §4 odst. 2) zobrazení doby do zahájení elektronické dražby a aktuální čas, historie učiněných podání,  zbývající doba, během které lze činit podání, §5 odst. 2) kontrolní dotaz na učinění příhozu, před samotným příhozem, §5 odst. 6) prodloužení dražby o 5min v případě příhozu v posledních 5min do konce dražby, §6 č. 1. odst. d) identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického dražebního systému zahájila včetně identifikace její IP (Internet Protocol) adresy, §7 čl 1. odst. d) zajišťovat udržování přesného času pomocí pravidelné synchronizace. Časová informace musí být poskytována zdrojem reprodukujícím světový koordinovaný čas UTC (Coordinated Universal Time); synchronizace času elektronického dražebního systému s koordinovaným světovým časem se provádí alespoň jedenkrát za 24 hodin, §7 čl 1. odst. e) zpracovávat a zaznamenávat veškeré elektronické úkony s rozlišením na setinu sekundy, §7 čl 1. odst. f) automatizovaný „refresh“ po 10 sec, §7 čl 1. odst. g) zabezpečovat, aby dražebník nebo licitátor neměl možnost vykonávat elektronické úkony za účastníka dražby,......atd), ale je zajímavý i svoji emailovou podporou pro své uživatele – zákazníky (dle § 3 odst1, 2 ), kterým ulehčuje orientaci a průběh registrace, prokázání totožnosti, složení dražební jistoty, atd., v rámci jednotlivých dražeb a aukcí.  Kdy je uživatel – zákazník schopen díky této emailové podpoře jednoduše docílit své registrace, ověření totožnosti, složení dražební jistoty atd., tak jak vyžaduje právní norma ČR.

Uživatel – zákazník je schopen díky této emailové podpoře jednoduše docílit své registrace, ověření totožnosti, složení dražební jistoty atd. a úspěšně se účastnit dražby/aukce, aniž by ho náročnost jednotlivých zákonem stanovených úkonů odrazovala od účasti na elektronických dražbách a aukcích. 

 

Níže vzory emailové podpory:

 

Registrace dražitele na portálu www.S-drazby.cz

 

Vážený dražiteli,

děkujeme Vám za registraci. Nyní Vás prosíme aby jste svoji e-mailovou adresu potvrdil proklikem na tento odkaz. Pokud proklik nefunguje, zkopírujte adresu označením textu a stiskem CTRL+C a vložte CTRL+V do adresního řádku prohlížeče.

http://S-drazby.cz/prihlaseni.html?hash=70C2D55DA54B2F610CE61A8B07ECE694079AE090

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Registrace přihlášky dražitele do konkrétní dražby/aukce

 

Vážený dražiteli,

v pořádku jsme přijali Vaší přihlášku k dražbě číslo 18. Vaší přihlášku obdržel dražebník a přidělil Vám do této dražby identifikátor NBR13666.

Pro účast v dražbě je potřeba dodržet následující postup, dle dražební vyhlášky kterou si můžete zobrazit / stáhnout na stránkách dražby na tomto odkaze v sekci "přiložené soubory":

http://S-drazby.cz/drazba/18/[CATALOG_URLZKRATKA].html

Dražební jistotu ve výši xxxx  Kč je nutno složit na účet dražebníka. Číslo účtu xxxxx , variabilní symbol 18, specifický symbol je vaše IČ nebo Rodné číslo. Dražební jistotu je nutno složit nejpozději do 28.1.2017 23:59:59.
Formulář pro ověření totožnosti doručte na adresu xxxxxxxxxxxxxxx nejpozději do 28.1.2017 23:59:59.

Formulář pro ověření identity dražitele pro tuto dražbu si můžete stáhnout na těchto následujících odkazech:

Formulář pro ověření dražitele fyzická osoba  ZDE.

Formulář pro ověření dražitele právnická  osoba ZDE.
Formulář pro ověření dražitelů, kdy předmět dražby přechází do společného jmění manželů  ZDE.
Formulář pro ověření dražitelů, kdy předmět dražby přechází do podílového spoluvlastnictví ZDE.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

Přijetí dokumentu s ověřením totožnosti.

 

Vážený dražiteli,

Informujeme Vás, že dokument s ověřením totožnosti k dražbě číslo 18 byl přijat a akceptován dražitelem.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Dražební jistota byla přijata a zaevidována.

 

Vážený dražiteli,

Informujeme Vás že dražební jistota, složená k dražbě číslo 18, byla přijata na účet dražebníka.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Schválení přihlášky k dražbě

 

Vážený dražiteli,

dovolujeme si Vás informovat o schválení vaší přihlášky k dražbě. Tímto vám byla povolena účast v dražbě po přihlášení do dražebního portálu. Základní údaje k dražbě jsou:

Dražba číslo: 18
Název dražby: Chata, Tyra, podíl 1/2
Začátek dražby: 28.1.2017 20:55:00
Konec dražby: 30.1.2017 20:37:00

Odkaz na dražební místnost: http://S-drazby.cz/drazba/18/chata-tyra-podil-12.html

Doporučujeme vstup do dražební místnosti cca 5 minut před zahájením dražby. Dražba bude zahájena odpočtem. Po zahájení nezapomeňte obnovit dražební místnost stiskem klávesy F5, nebo proklikem na ikonu pro obnovení stavu dražební místnosti.

Vyvarujte se neaktivity delší než 20 minut. Po 20 minutách neaktivity Vás systém automaticky odhlásí a musíte se znovu přihlásit do svého účtu. Pro aktivitu stačí během 20 minut alepoň jednou obnovit web stránku dražební místnosti klávesou F5.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

C. Registrace Uživatele AOS

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz.

2. Uživatel AOS je povinen uvést pravdivé údaje, za které je odpovědný.

3. Uživatel AOS si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po přihlášení do AOS jednoznačně identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožňovat identifikaci jména, příjmení a kontaktu. 

4. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

5. Admin si vyhrazuje právo zrušit registraci uživateli AOS v případě porušení PP, popř. i též bez udání důvodu, pokud admin usoudí, že činnost uživatele AOS jakýmkoli způsobem ohrožuje provoz systému AOS (např. kontaktování ostatních uživatelů AOS za účelem pletichy v rámci dražby atd.).

6. Na využívání služeb AOS není žádný právní nárok a není možné si toto užívání vynutit žádnou formou.

7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží uživatel AOS e-mail s potvrzením registrace, jeho přihlašovacími údaji a vygenerovanou smlouvu (smlouva uživatel) a PP ve formátu pdf. V textu zprávy se nachází link pro ověření emailové adresy. Na uvedený odkaz je nutné kliknout a tím dojde k ověření emailové adresy uživatele AOS. Smlouvu si uživatel AOS řádně prostuduje, v případě potřeby si vyžádá odbornou pomoc a pokud se smlouvou souhlasí, smlouvu podepíše a v elektronické podobě odešle na email admina : smlouvy@S-drazby.cz, v sekci kontakt admin. Okamžikem přijetí smlouvy bude uživateli AOS aktivován přístup do AOS a tímto úkonem dojde k akceptaci smlouvy ze strany admina.

 

D. Jak prokázat totožnost dražitele / Uživatele AOS

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz.

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

 

 

Doložení totožnosti pozemní poštou

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem.

2. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, je dostačující dokument Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE )  podepsat úředně ověřeným podpisem.

3.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) musí též být opatřeno ověřeným podpisem statutárního orgánu a je nutné též připojit výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, ne starší 3 měsíců.

4. Doložení totožnosti opatřené úředně ověřeným podpisem zaslat na adresu Admina: Banelo, a.s., Okružní 1144, 500 03  Hradec Králové

 

 

 

Doložení totožnosti kvalifikovaným certifikátem

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží výpis z obchodního rejstříku právnické osoby převedený do elektronické podoby formou autorizované konverze.

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zasláno elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.cz.

6. Samotný email musí být podepsán Vaším platným elektronickým podpisem.

 

 

Doložení totožnosti datovou schránkou

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené buď elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu, nebo úředně ověřeným podpisem.

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené buď elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, nebo úředně ověřeným podpisem. Dále také předloží výpis z obchodního rejstříku právnické osoby převedený do elektronické podoby formou autorizované konverze.

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu, nebo opatřený úředně ověřeným podpisem  bude zasláno do datové schránky admina: p8vab9

 

 

Doložení ověřené totožnosti doklady konvertovanými na poště

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem, nebo autorizovanou konverzí např. na  poště ( kontaktní místo veřejné správy ).

2. Autorizovaná konverze dokumentů slouží k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, dále také zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Konvertovaný dokument bude mít stejné právní účinky jako dokument původní.

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ). Např. na poště, nebo jiném kontaktním místě veřejné správy ( notář, obecní úřad ) předloží vyplněné Doložení totožnosti na kterém ověří úředně svůj podpis a požádá o převedení dokumentu do Autorizované konverze. Tato automatická konverze může být uložena buď v elektronické úschovně nebo může být nahrána na fyzické uložiště dat ( flash paměť ).  

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) Např. na poště, nebo jiném kontaktním místě veřejné správy ( notář, obecní úřad ) předloží vyplněné Doložení totožnosti na kterém ověří úředně svůj podpis a požádá o převedení dokumentu do Autorizované konverze, včetně výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby. Tato automatická konverze může být uložena buď v elektronické úschovně nebo může být nahrána na fyzické uložiště dat ( flash paměť ).    

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zasláno elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.cz.

 

Ověření totožnosti SJM

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz,

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu nebo aukci  provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Pokud uživatel AOS vystupuje jako manželský pár v rámci SJM ( Doložení totožnosti SJM - ZDE ), postup ověření a doložení totožnosti je stejný jako u fyzických osob s tím rozdílem, že se vyplňují údaje o obou manželích. 

5. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

 

Ověření totožnosti spoluvlastnictví

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz,

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu nebo aukci  provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Pokud uživatel AOS se chce účastnit dražby, aukce jako spoluvlastník ( Doložení totožnosti spoluvlastnictví - ZDE ), postup ověření a doložení totožnosti je stejný jako u fyzických osob s tím rozdílem, že se vyplňují údaje o všech ostatních spoluvlastnících. 

5. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

 

E. Jak složit dražební jistotu

 

1. Složení dražební jistoty je většinou jednou z podmínek pro účast v dražbě, aukci. Složení dražební jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele.

2. Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě, aukci najdete jak u detailu konkrétní dražby, aukce,  v sekci Moje dražby.

3. Výše dražební jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební vyhlášce k vybrané dražbě, nebo v aukční vyhlášce k vybrané aukci. Po prokázání totožnosti vám Admin zašle emailem pokyny ke složení dražební jistoty a následně potvrzení o složení dražební jistoty, včetně všech dalších pokynů, jak se úspěšně účastnit dražby, aukce.

4.  Dražební jistota musí být složena v hotovosti (u exekutora, nebo u vyhlašovatele aukce) nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem dražby, aukce. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Adminem a to emailem po prokázání totožnosti. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební vyhlášce, či aukční vyhlášce.

5. Složení dražební jistoty v hotovosti lze provést poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že Vám nebude umožněno složení dražební jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

 

 

F. Povinnosti uživatele AOS

 

1. Uživatel AOS je povinen udržovat své osobní údaje zadané při registraci v aktuálním stavu, nesdělovat své přihlašovací údaje třetím osobám.

2. Zdržet se jakýchkoliv úkonů, tak aby nedošlo ke zmaření dražby, či pletichám v rámci dražby.   

3. Nepřiměřeně nezatěžovat jakýmkoliv způsobem AOS.

 

G. Povinnosti partnera AOS

 

1. Partner AOS je povinen zadat do dražby pouze předmět dražby, který je oprávněn dražit, nebo prodat a ke které není dispoziční právo omezeno tak, že znemožňuje dražbu nebo prodej. Výjimku tvoří pouze zadání předmětu dražby do aukce VŘ, kdy toto zadání můžou činit partneři AOS, kteří sice nemají oprávnění k dražbě či prodeji předmětu dražby, ale vystupují v pozici realitních zprostředkovatelů a svoji činností neporušují žádné právní normy ČR. 

2. Uvést ve specifikaci  předmětu dražby úplné, pravdivé údaje a skutečnosti, zejména veškeré vady, práva a závazky na předmětu dražby váznoucí či s nimi spojené. V případě neuvedení výše uvedených práv a závazků se má za to, že na předmětu dražby   neváznou žádná předkupní, zástavní, nájemní práva, vady, dluhy, závazky, věcná břemena, či jiná práva třetích stran.

3. Pokud dojde ke změně specifikace v průběhu přípravy dražby, která má podstatný vliv na cenu předmětu dražby, nebo u partnera AOS došlo k omezení práv nakládání s předmětem dražby, povinností partnera AOS je neprodleně požádat admina o zrušení dražby.

4. Partner AOS, nebo prostřednictvím jiných osob, nebude ovlivňovat průběh dražby ani se nebude účastnit dražby, kterou sám inicioval.

5. Neprodleně oznámit adminu zmaření dražby uživatelem AOS, který se stal vítězem dražby.

 

H. Průběh dražby

 

1. Dražbu může zadat do AOS pouze partner AOS, specifikace předmětu dražby a podmínek dražby musí být v českém jazyce. U probíhajících dražeb již není možné měnit jakékoliv podmínky dražby.

2. Dražba končí v čase plánovaného ukončení. U dražeb je zavedena tzv. ochranná lhůta tj. doba stanovená adminem. Tzn. dojde-li k podání v posledních 5 min dražby, dojde k automatickému prodloužení o dalších 5 min a to i opakovaně. 

3. Uživatelům AOS jsou zobrazeny veškeré detaily předmětu dražby a podmínek dražby.  

4. Po celou dobu trvání dražby je uživateli AOS zobrazována informace o výši a pořadí jeho posledního podání.

5. Před vlastním podáním musí uživatel AOS potvrdit „Souhlas s PP“zatrhnutím požadovaného tlačítka.  

6. Uživatel AOS činí své podání formou zadání částky v Kč, o kterou chce navýšit dosavadní aktuální cenu v rámci dražby.  

7. Za konečné podání uživatele AOS je považováno podání „logované“ v AOS jako poslední v okamžiku uplynutí termínu trvání dražby.

8. Pro čas ukončení dražby je vždy rozhodující systémový čas serveru AOS.

9. Po uplynutí termínu trvání dražby dojde k automatickému vyhodnocení podání uživatelů AOS a stanovení pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny sestupně.

10. Vítězem dražby se stává: uživatel AOS, který v čase ukončení dražby bude první v pořadí tzn. nabídne nejvyšší aktuální cenu.  

11. V případě, že po dobu trvání dražby nebylo učiněno žádné podání, potom dražba bude definována jako „nevydraženo“.

12. Po ukončení a vyhodnocení dražby, bude uživateli AOS, který se stal vydražitelem/vítězem a partnerovi AOS, který dražbu zadal automaticky zaslán protokol s vyhodnocením dražby. 

 

 

CH. Uzavření Kupní smlouvy, vydání Usnesení o příklepu

 

1. Kupní smlouvy se uzavírají pouze při realizaci aukce, popř. aukce insolvence a za určitých okolností i v případě aukce VŘ. Při realizace elektronické dražby vydává soudní exekutor nebo dražebník tzv. Usnesení o příklepu, tento úkon je plně v pravomoci soudního exekutora, nebo dražebníka.

2. V případě aukce insolvence, nebo v některých případech i aukce VŘ je oprávněn uzavřít kupní smlouvu pouze insolvenční správce, který však k tomuto úkonu potřebuje souhlas zajištěných věřitelů, v některých případech věřitelského výboru nebo insolvenčního soudu. Vzhledem k těmto okolnostem, které můžou způsobit určitý časový průtah v celém procesu uzavření kupní smlouvy, může dojít k určitému prodlení. V některých případech může nastat i situace, kdy se názor zajištěných věřitelů, popř. věřitelského výboru nebo insolvenčního soudu na podmínky zpeněžení změní a uzavření kupní smlouvy nemusí být za daných podmínek realizováno. Uživatelé AOS vzhledem k výše uvedenému berou na vědomí, že v rámci zpeněžení předmětu dražby pocházející z insolvenčních řízení, může dojít k časovým průtahům při uzavření kupní smlouvy a v některých případech nemusí být ze strany insolvenčního správce uzavřena kupní smlouva. 

3. Do uzavírání kupních smluv admin žádným způsobem nevstupuje.

4. Povinností partnera AOS-zadavatele dražby a uživatele AOS-vítěze dražby je uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k předmětu dražby do 20 dnů od ukončení dražby za vítěznou cenu. Výše uvedené se nevztahuje na elektronické dražby soudních exekutorů a dražebníků a na aukce insolvence a na některé aukce VŘ, kde je předmětem dražby majetek z insolvenčních řízení.

5. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy s vítězem dražby, má partner AOS-zadavatel dražby možnost jednat s dalšími uživateli AOS v pořadí učiněného podání, tím že požádá admina o informace o uživateli AOS, který se umístil na druhém místě.

6. Další uživatel AOS druhý v pořadí je povinen k uzavření kupní smlouvy v případě, že dojde k naplnění předchozího bodu (k neuzavření kupní smlouvy s uživatelem AOS prvním v pořadí), výše uvedené neplatí pro elektronické dražby soudního exekutora a dražebníka.

 

J. Jiná ujednání

 

1. Není dovoleno užívat obsah AOS pro jiné účely než pro účely vlastní potřeby,  je zakázáno vytvářet duplicitní obsah, či kopírovat obsah AOS v jakékoli formě, toto platí pro osoby, které vystupují v pozici zájemců o koupi, registrovaní zájemci v systému AOS (dále jen „uživatelé AOS“), popř. běžných návštěvníků AOS.  Výše uvedené se nevztahuje  pro dražebníky a zadavatele aukcí, např. majitelé , popř. inzerenty např. realitní makléři a kanceláře, (dále jen „partneři AOS“) kteří vůči AOS vystupují v pozici partnerů AOS a kteří zveřejňují v AOS své vlastní informace, tudíž jsou oprávnění nakládat s těmito vlastními informacemi dle svého uvážení.

2. Partneři AOS se zavazují prezentovat pravdivé informace, které budou specifikovat předmět dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ (dále jen „předmět dražby“) , včetně aktualizace a současně prohlašují, že jsou oprávněni k této činnosti, popř. že touto činností neporušují právní normy ČR.  Admin nemá odpovědnost za pravdivost informací uveřejněných ze stran partnerů AOS, tuto odpovědnost nese vždy partner AOS, který informace uveřejnil, stejně tak u technického a právního stavu předmětu dražby.

3. Není dovoleno zveřejňování informací, které by měly závadný obsah a byly v rozporu s právním řádem ČR. Admin má právo odstranit z AOS závadné informace, které nesplňují výše uvedené a to dle svého uvážení, bez možnosti jakéhokoli jeho postihu ze stran partnerů AOS, či uživatelů AOS.

4. AOS umožňuje zveřejnění předmětu dražby ze strany partnerů AOS širokému spektru zájemců v síti internet a současně umožňuje zprostředkovat předmět dražby od partnerů AOS s nejvýhodnější nabídkou ze strany uživatelů AOS, za využití automatizovaného aukčního online systému AOS.

5. Admin neovlivňuje, negarantuje obsah dohod ani jejich závaznost uzavření, nezasahuje do uzavírání smluvní dokumentace mezi partnerem AOS a uživatelem AOS, který učinil vítěznou nabídku na předmět dražby.

6. AOS neumožňuje zásah třetích osob, kteří nejsou registrováni jako uživatelé AOS, aby mohli aktivně zasahovat do průběhu dražby, stejně tak AOS vylučuje používání automatizovaných „přihazovacích“ robotů, též AOS neumožňuje aktivní účast Admina, nebo partnera AOS při jednotlivých dražbách.

7. Návštěvníci AOS, Partneři AOS a Uživatelé AOS prohlašují, že se seznámili se všemi podmínkami souvisejícími s AOS, včetně podmínek pro zasílání emailových zpráv. Pokud jsou některá slovní vyjádření pro ně nesrozumitelná, nebo mají více významů, admin doporučuje si vyžádat jejich upřesňující výklad v rámci emailové komunikace zasláním dotazu na email vysvetlivky@s-drazby.cz.

 

 

K. Slovníček pojmů

 

AOS –  je unikátní automatizovaný aukční online systém přístupný v celosvětové síti internet na www.s-drazby.cz, jehož cílem je nabídka služeb uvedených v odst. A.

Systém vytváří automatizované konkurenční tržní online prostředí v reálném čase v rámci sítě internet za účelem výběru nejvýhodnější nabídky na zveřejněné dražby, kdy tyto dražby jsou v rámci AOS inzerovány a prezentovány,

Dražba -  v rámci AOS vyjadřuje :

a) elektronická dražba, kterou zadává a provádí přímo  dražebník (např. exekutor, dražebník, partner AOS) v rámci využití AOS,

b) elektronická aukce, kterou zadává majitel nabídky prodeje nebo jiná oprávněná osoba (např. vlastník předmětu prodeje, partner AOS),

c) aukce insolvence, zadává třetí osoba (insolvenční správce, realitní kancelář, makléř, zprostředkovatel, partner AOS) , která má oprávnění k nabídce prodeje v rámci insolvenčního řízení,

d) aukce VŘ, zadává třetí osoba (realitní kancelář, makléř, zprostředkovatel, partner AOS), která touto inzercí neporušuje právní řád ČR.  

Předmět dražby – jedná se o nabídku prodeje: nemovitého a movitého majetku, majetkových práv, obchodních podílů, pohledávek  ze stran partnerů AOS, nabídka je směřována veřejnosti, návštěvníkům AOS, aktivně se můžou účastnit pouze uživatelé AOS,  

ID dražby – jedinečné označení dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ, kterou určuje Admin

Číslo dražby – jedinečné označení dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ, kterou určuje partner AOS

Připravované dražby – dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ, které jsou připravovány a čekají na zařazení do probíhajících dražeb,

Probíhající dražba - dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ. které aktuálně probíhají, dle jednotlivých unikátně nastavených parametrů v rámci AOS

Ukončené dražby - dražby, aukce, aukce insolvence, aukce VŘ, které jsou již ukončené.

Vyvolávací cena – minimální cena v Kč, která je stanovena pro dražbu

Aktuální cena – vyjadřuje aktuální dosaženou cenu v Kč v rámci probíhající dražby

Dražební jistota – finanční částka v Kč, která slouží jako jistina v rámci dražby, složení jistiny je podmínkou pro účast v dražbě

Výše znaleckého ocenění – znalecké ocenění předmětu dražby, které by mělo vyjadřovat ocenění předmětu dražby, dle jednotlivých oceňovacích metod v rámci znaleckého posudku, ne vždy je toto ocenění shodné s tržní cenou předmětu dražby v čase a místě

Podíl – vyjadřuje výši draženého podílu, např. 1/1 se rozumí celek, např. ½ se rozumí ideální jedna polovina, 1/10 se rozumí ideální jedna desetina

Začátek dražby – určuje datum a čas otevření virtuální dražební místnosti pro registrované uživatele AOS

Dražba ukončena – určuje datum a čas kdy by mělo dojít  k uzavření virtuální dražební místnosti, přesné určení konce dražby není možné, jelikož při přihazování v posledních 5 min. se dražba automaticky prodlužuje o dalších 5 min. 

Místo konání – označuje místo konání dražby, např. adresné označení virtuálního prostoru v rámci sítě internet, nebo jiného místa v případě prezentace jiného druhu dražby

Dražebník – označení dražebníka, nebo vyhlašovatele aukce, popř. inzerenta aukce VŘ

Dokumenty – dokumenty vztahující se k dražbě

Katalog dražeb – prezentace všech dražeb, členěná do sekcí: připravované dražby, probíhající dražby, ukončené dražby, s možností třídění na nemovitosti a movité věci

Moje dražby – seznam dražeb pro jednotlivé registrované uživatelé AOS  

Partner AOS – a) dražebník, např.soudní exekutor, dražebník,  b) zadavatele aukce, např. majitel předmětu dražby, c) insolvenční správce, RK s oprávněním k prodeji předmětu dražby, d) realitní makléři a kanceláře,  kteří vystupují jako zprostředkovatelé

Uživatel AOS – je registrovaný účastník v systému AOS, který se po splnění dalších dílčích podmínek k jednotlivým dražbám (složení jistoty, prokázání totožnosti) může aktivně účastnit jednotlivých dražeb.

 

L. Změny PP a rozhodné právo

 

1. Admin je oprávněn tyto PP kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.S-drazby.cz. Účinnosti PP dnem zveřejnění na portálu www.S-drazby.cz. 

2. Tyto PP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz

 

V Hradci Králové dne 17.1.2017