Ochrana osobních údajů

na webu Dražby nemovitostí

Zásady ochrany osobních údajů

 

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost Pratenorm s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami nabízeného zboží a poskytovaných služeb, při reklamacích a při provozu internetových stránek. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

 

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší obchodní činností a v souladu s vymezeným účelem zpracování.

 

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce: https://www.s-drazby.cz/

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti Pratenorm s.r.o. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

Odesláním objednávky/registrace z internetového objednávkového/registračního formuláře umístěného na stránkách https://www.s-drazby.cz/ a https://www.s-drazby.cz/registrace.html  potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů uvedených v těchto Zásadách.

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

 

Společnost: Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).


Kontaktní osoba: Rea Barreau, e-mail: vysvetlivky@S-drazby.cz, tel.: +420 22 72 72 772.

 

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

 

 1. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

 

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby v oblasti naší podnikatelské činnosti, kterými jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a dále takové údaje, abychom mohli plnit dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy potřebné pro zajištění chodu naší Společnosti a její rozvoj. Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

 

 

 1. Nákup nabízeného zboží a poskytnutí služeb

Identifikační a kontaktní údaje

 

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete některým z těchto způsobů:

 

Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:

 • jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);
 • e-mail a telefon;
 • rodné číslo;
 • IP adresa vzdáleného zařízení;
 • IČO a DIČ v případě fyzické podnikající osoby;
 • číslo bankovního účtu;
 • údaje o obsahu nákupu zboží a služeb a provedených platbách.

 

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky či registrace (a tedy i uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb) a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli zboží dodat a poskytnout služby.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

Údaje ze vzájemné komunikace

 

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s nákupem zboží či dodávkou služeb a vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

 

 • jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);
 • e-mail a telefon;
 • IČO a DIČ v případě fyzické podnikající osoby;
 • číslo vašeho bankovního účtu (při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz či při odstoupení od smlouvy).

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • vyřizování vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, odstoupení od smlouvy - tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
 • vyřizování vašich požadavků při projevení zájmu o nákup zboží (poptávky), tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

 

 1. Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, právními poradci apod.).

 

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

 

V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

 • plnění uzavřené smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

 

 1. Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách za poskytnuté/odebrané služby), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny. Tento účel se týká veškerých smluvních vztahů uvedených v těchto Zásadách.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 

 

 1. Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi naší Společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. V této souvislosti zpracováváme základní identifikační údaje, údaje o sporném smluvním vztahu, o provedených platbách, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

 

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU.

 

Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít připraveného formuláře), budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu Nařízením EU.

 

                                Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 • zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 

 1. Přímý marketing

Pokuj jste využili našich služeb a nevyjádřili jste nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, jsme oprávněni v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU (tj. oprávněný zájem naší společnosti spočívající v možnosti využít přímého marketingu) a v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vám zasílat i bez vašeho předchozího souhlasu na vámi poskytnutý e-mail obchodní sdělení týkající se našich vlastních shodných či obdobných služeb.

 

Tato obchodní sdělení vám však zasílat vůbec nebudeme, pokud již při uzavření smluvního vztahu (účasti na akci) dáte najevo, že je zasílat nechcete. Rovněž vám tato sdělení nebudeme zasílat, pokud jste nevyužili služeb nabízených naší Společnosti po dobu více jak 5 let.

 

Možnost odmítnout další zasílání těchto obchodních sdělení budete mít i v rámci každého doručeného e-mailu, kde vás na tuto skutečnost vždy výslovně upozorníme. Zároveň budete mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání těchto nabídek (postačuje jakákoliv forma odpovědi na zaslaný e-mail, např. ve formě textu „NEZASÍLAT“).

 

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (tedy zasílání marketingových sdělení bez vašeho souhlasu) vznesete (můžete využít připraveného formuláře ), je i tato skutečnost důvodem k tomu, že vám nadále nebudeme obchodní sdělení zasílat.

 

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

 

Zpracováváme osobní údaje po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat. Konkrétně se jedná ve vztahu ke shora vymezeným činnostem (viz bod 2. Zásad) o tyto doby:

 

 1. Nákup nabízeného zboží a poskytnutí služeb

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 1. Uzavírání a plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 1. Účetnictví a daně

Osobní údaje zpracováváme po dobu 5-ti let od data zdanitelného plnění, není-li v některých případech legislativou vyžadována lhůta delší.

 1. Výkon (resp. obhajoba) práv

Osobní údaje zpracováváme do doby vyřešení sporu a jeden rok poté.

 1. Přímý marketing

Osobní údaje zpracováváme po dobu po kterou oprávněný zájem trvá.

 

Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje do 1 měsíce vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu) či z jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností).

 

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek nebo v souvislosti s vaší činností související s realizací objednávek zboží a služeb.

 

Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

 

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

 

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 

 

 

 1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

 

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně. Osobní údaje můžete také vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

 

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků)

 

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

 

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti: Rea Barreau, e-mail: vysvetlivky@S-drazby.cz, tel.: +420 22 72 72 772 či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti. Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na webových stránkách https://www.s-drazby.cz/ v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.

 

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

 

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i)

 

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

 

 

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

 

V souladu s čl. 21 Nařízení EU[1]  tímto vznáším námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).

 

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[3]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Námitku podávám z následujících důvodů[4]:

 • Nesouhlasím se zákonností zpracování svých osobních údajů za účelem plnění oprávněných zájmů Společnosti[5] (např. obhajoba právních nároků)

 

Bližší popis vaší konkrétní situace odůvodňující vaši námitku:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

O přijatých opatřeních chci být informován[6]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

Datum:                                                                       Podpis:  

 

………………………………………………………………………..                 ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte jen tehdy, pokud chcete zaslat vyrozumění e-mailem

[4] Vybranou variantu označte křížkem

[5] V případě vznesení námitky z tohoto důvodu, nebudou osobní údaje zpracovávány, pokud Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami vašimi, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti

[6] Vybranou variantu označte křížkem

 

 

 

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

 

V souladu s čl. 18 Nařízení EU[1]  žádám tímto o omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[3]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Žádám[4] o omezení zpracování z následujících důvodů:

 • Popírám přesnost zpracovávaných osobních údajů[5], konkrétně pak těchto údajů: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Zpracování osobních údajů je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám namísto toho omezení jejich užívání
 • Společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale já požaduji osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků

 

Pokud jsem vznesl/-a námitku dle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU, provede Společnost omezení zpracování automaticky, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné.  

 

 

Uvedení případných bližších konkrétních důvodů pro omezení zpracování:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

O přijatých opatřeních chci být informován[6]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

Datum:                                                                       Podpis:

 

………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………..

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, 500 03 Hradec Králové

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dle čl. 18 odst. 2 Nařízení EU v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

Dle čl. 18 odst. 3 vás Společnost musí předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte, pokud chce být vyrozuměni e-mailem o způsobu vyřízení vaší žádosti.

[4] Vybranou variantu označte křížkem

[5] Nepřesnost osobních údajů spočívá např. v jejich faktických chybách, písařských chybách, jejich neaktuálnosti. K omezení zpracování dojde na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit

[6] Vybranou variantu označte křížkem

 

 

Žádost o opravu osobních údajů

 

V souladu s čl. 16 Nařízení EU[1]  žádám tímto o opravu mých osobních údajů zpracovávaných společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[3]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Uvedení konkrétních osobních údajů, kterých se oprava má týkat[4]:

 

Původní údaj: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nový údaj: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

O přijatých opatřeních chci být informována[5]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

 

Datum:                                                                       Podpis žadatele:

 

………………………………………………………………………..                 ……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[4] Např. změna příjmení, adresy, e-mailu, poskytnutého telefonu.

[5] Vybranou variantu označte křížkem

 

 

Žádost o přenositelnost osobních údajů[1]

 

 

V souladu s čl. 20 Nařízení EU[2]  žádám tímto o poskytnutí všech mých osobních údajů zpracovávaných společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“), na které se vztahuje právo přenositelnosti, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

 

Osobní údaje žadatele[3]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[4]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Žádám, aby zpracovávané osobní údaje byly předány novému správci, bude-li to technicky proveditelné[5]:

 • NE
 • ANO[6]: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

O přijatých opatřeních chci být informován[7]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

 

Datum:                                                                                   Podpis žadatele:

 

………………………………………………………………………..                 ……………………………………………………………………..

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

[1] Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

[2] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[3] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[4] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[5] Vybranou variantu označte křížkem

[6] Uveďte nového správce vč. názvu, sídla a IČ, kterému má Společnost osobní údaje předat, bude-li to technicky proveditelné.

[7] Vybranou variantu označte křížkem

 

Žádost o přístup k osobním údajům[1]

 

 

V souladu s čl. 15 Nařízení EU[2]  žádám tímto o přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaným společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).

 

 

Osobní údaje žadatele[3]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[4]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Vyrozumění o vyřízení mé žádosti a kopii osobních údajů žádám zaslat[5]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

Datum:

 

………………………………………………………………………..

 

 

Podpis žadatele

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

 

[1] Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

[2] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[3] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[4] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[5] Vybranou variantu označte křížkem

 

Žádost o výmaz osobních údajů

 

V souladu s čl. 17 Nařízení EU[1]  žádám tímto o výmaz svých osobních údajů zpracovávaných správcem společností Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 28850700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30928 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení:…………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………..

Email[3]:…………………………………………………………………..

Kontaktní adresa:…………………………………………...…….

 

 

Podáním žádosti beru na vědomí, že Společnost výmaz osobních údajů provede, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (např. již zanikl smluvní vztah);
 • došlo z vaší strany k odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů (tato možnost se vztahuje např. na zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému);
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy, kterými je Společnost povinna se řídit.  

 

Naopak Společnost výmaz osobních údajů neprovede, pokud např.:

 • osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků (tj. pokud máte se Společností spor)
 • povinnost uchovávat osobní údaj Společnosti přikazuje právní předpis (např. o účetnictví).

 

Pokud by se vaše žádost měla týkat jen některých zpracovávaných osobních údajů, uveďte prosím, které konkrétně máte zájem vymazat: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

O přijatých opatřeních chci být informován[4]:

 • Elektronicky na můj email
 • Písemně na moji kontaktní adresu

 

 

Datum:                                                                       Podpis žadatele:

 

………………………………………………………….                    ……………………………………………………..

 

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   písemně na adresu:       

 

Pratenorm s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 

osobně v sídle Společnosti

 

elektronicky na email: vysvetlivky@S-drazby.cz

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

 

Společnost je povinna vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

 

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

 

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

 

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[4] Vybranou variantu označte křížkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz