O webu

na webu Dražby nemovitostí

 
Splnění všech zákonných požadavků dle Vyhlášky č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Aukční Online Systém www.S-drazby.cz (dále jen AOS) je unikátní nejen v tom, že splňuje veškeré zákonné požadavky ( Vyhláška č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, viz níže uvedená ustanovení), na provoz elektronických dražeb a aukcí: např. §2 odst. c) označení účastníka dražby,  §4 odst. 2) zobrazení doby do zahájení elektronické dražby a aktuální čas, historie učiněných podání,  zbývající doba, během které lze činit podání, §5 odst. 2) kontrolní dotaz na učinění příhozu, před samotným příhozem, §5 odst. 6) prodloužení dražby o 5min v případě příhozu v posledních 5min do konce dražby, §6 č. 1. odst. d) identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického dražebního systému zahájila včetně identifikace její IP (Internet Protocol) adresy, §7 čl 1. odst. d) zajišťovat udržování přesného času pomocí pravidelné synchronizace. Časová informace musí být poskytována zdrojem reprodukujícím světový koordinovaný čas UTC (Coordinated Universal Time); synchronizace času elektronického dražebního systému s koordinovaným světovým časem se provádí alespoň jedenkrát za 24 hodin, §7 čl 1. odst. e) zpracovávat a zaznamenávat veškeré elektronické úkony s rozlišením na setinu sekundy, §7 čl 1. odst. f) automatizovaný „refresh“ po 10 sec, §7 čl 1. odst. g) zabezpečovat, aby dražebník nebo licitátor neměl možnost vykonávat elektronické úkony za účastníka dražby,......atd), ale je zajímavý i svoji emailovou podporou pro své uživatele – zákazníky (dle § 3 odst1, 2 ), kterým ulehčuje orientaci a průběh registrace, prokázání totožnosti, složení dražební jistoty, atd., v rámci jednotlivých dražeb a aukcí.  Kdy je uživatel – zákazník schopen díky této emailové podpoře jednoduše docílit své registrace, ověření totožnosti, složení dražební jistoty atd., tak jak vyžaduje právní norma ČR.

 

Cílem systému AOS je vytvořit a dále zlepšovat aukční online prostředí, které umožňuje zcela transparentně a bezpečně realizovat elektronické dražby a aukce, nejen nemovitostí, ale i jiných majetkových hodnot (pohledávky, movité věci, umělecká díla, atd.) a to plně v souladu s právním řádem ČR (Vyhláška č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

Pro koho je AOS určen, kdo ho může využívat jako „dražebník“.

 

AOS můžou využívat jak exekutorské úřady, které si můžou realizovat své exekuční dražby v rámci AOS v produktu EXEKUČNÍ DRAŽBA, tak insolvenční správci, kteří mají možnost využít jak produkt AUKCE INSOLVENCE, tak produkt AUKCE VŘ. Zadat aukci můžou i přímý majitelé a vlastníci nemovitostí, popř. realitní kanceláře s oprávněním k realizaci prodeje, kteří mají zájem využít tuto efektivní možnost nového systému prodeje online a to v produktu AUKCE. Pro dražebníky, kteří mají oprávnění k provádění dražeb (dle zákona č. 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách) je možnost využít produkt DRAŽBA. Pro realitní makléře, kteří mají zájem zjistit reálnou poptávku po nemovitosti, resp. její aktuální tržní cenu v čase a místě je připravena AUKCE VŘ.

 

Jedinečný produkt AUKCE VŘ – určení reálné tržní ceny v čase a místě.

Tudíž můžeme hovořit o systému, který nám vytvoří zcela unikátní konkurenční online prostředí ve kterém můžeme zpeněžit předmět dražby / aukce, popř. si v rámci produktu AUKCE VŘ zjistit aktuální tržní cenu, která odpovídá reálnému zájmu potencionálních kupujících. AUKCE VŘ je produktem vhodným i pro insolvenční správce a zajištěné věřitele v rámci insolvenčního řízení, kdy právě v AUKCI VŘ je možné zjistit aktuální cenu předmětné nemovitosti a tento údaj poté použít jako prokazatelný argument při udělení pokynu ke zpeněžení, popř. jako argument pro ostatní zajištěné věřitele, při potřebném souhlasu všech zajištěných věřitelů, popř. pro insolvenční soud.  Výstup údajů o počtu shlédnutí a doby inzerce min. 30 dnů předmětné dražby/aukce na  realitních inzertních webech v kombinaci s AUKCI VŘ s AOS (www.S-drazby.cz) v rámci bez limitního nastavení vyvolávací ceny v poměru k ceně odhadní, za předpokladu přístupné registrace pro širokou veřejnost (bez složení finančních jistin), nám systém AOS vytvoří vypovídající tržní ocenění, již při účasti minimálně 5 potencionálních účastníků aukce, kteří budou smluvně zavázáni (pod finanční sankcí)  k případné koupi nemovitosti za předpokladu jejich vítězství a budoucího souhlasu ze strany subjektu, který rozhoduje/navrhuje způsob zpeněžení v rámci insolvenčního řízení (zajištěný věřitel, popř. zajištění věřitelé, insolvenční správce pokud nemá jinou výhodnější nabídku v čase a místě, insolvenční soud v případě že vykonává činnost věř. výboru, popř. v rámci své dohlédací činnosti, popř. jiný věřitel vykonávající funkci zástupce věřitelů).

 

AUKCE VŘ jako ochrana pro insolvenční správce a zajištěné věřitele

 

AUKCE VŘ je v současné době v rámci ČR jediným systémovým produktem, který je schopen vypovídajícím způsobem určit reálnou tržní cenu nemovitosti. Je pravdou, že např. v rámci insolvenčních řízení se zajištěné nemovitosti zpeněžují na základě pokynu zajištěného věřitele (věřitelů), který většinou určí v rámci pokynu  ke zpeněžení (zpeněžení mimo dražbu) jaká realitní kancelář bude nemovitost zpeněžovat, ale již není zcela jasné, jakým způsobem musí být inzerováno a kolik musí být minimálně zajištěno potencionálních kupujících, aby se mohlo hovořit o tržním prostředí. Zajištěný věřitel první v pořadí určuje způsob zpeněžení a kdo ho bude realizovat, ale nikdo již neřeší, zda se nemovitost opravdu zpeněží za reálnou tržní cenu v čase a místě, což AUKCE VŘ docílí v rámci výše uvedeného systému.  Znalecké ocenění předmětných nemovitostí je v rámci insolvenčních řízení zákonnou povinností, ale ani toto znalecké ocenění neurčí reálnou tržní cenu, kdy se tomuto údaji nejvíce přibližuje cena stanovená porovnávacím způsobem, kdy jsou však pro porovnání používány inzerované ceny (představy prodávajících, které ne vždy jsou zcela v souladu s reálnou tržní cenou) a nikoli ceny realizované. 

 

Jelikož dochází stále častěji k podávání žalob o určení neplatnosti smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu (§ 289, odst.3 IZ), kde se mimo jiné i může řešit problém podhodnoceného zpeněžení majetkové podstaty, systémový produkt AUKCE VŘ v tomto případě zcela jednoznačně může ochránit jak insolvenční správce, tak zajištěné věřitele, kteří udělili pokyn ke zpeněžení. Ochrana v rámci produktu AUKCE VŘ spočívá v tom, že pokud bude zpeněžena nemovitost za cenu minimálně se rovnající ceně dosažené v AUKCI VŘ (za dodržení výše uvedeného systémového procesu ) nebo za cenu vyšší, byť jinému kupujícímu než tomu kdo byl vítězem v rámci AUKCE VŘ, nebude snadné v rámci žaloby na určení neplatnosti smlouvy o zpeněžení majetkové podstaty prokázat, že se jednalo o „podhodnocený prodej“ majetkové podstaty, jelikož datový výstup z AUKCE VŘ ( totožného se záznamu o průběhu elektronické dražby dle § 6 odst. 1. Vyhláška č. 18/2014 Sb.o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě ) je důkazem, který prokáže, že předmětná nemovitost neměla v čase a místě vyšší tržní cenu a tím pádem, že nedošlo k porušení jak povinnosti insolvenčního správce, tak zajištěného věřitele (při vydání pokynu ke zpeněžení) a to zejména ve spojitosti s těmito ustanoveními  , §5 odst. a), b), §36 odst. 1), §37, odst. 1), 2), 3), §230 odst. 2). Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ).

 

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz