Nápověda

na webu Dražby nemovitostí

Jak se zúčastnit dobrovolné aukce


Pro účast není potřeba nikam chodit, vše provedete v klidu od Vašeho počítače – stačí provést následující kroky.

                             SEZNAM NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ K ÚČASTI V AUKCI

1.       REGISTRUJTE SE NA www.S-drazby.cz

2.       POTVRĎTE E-MAILOVOU ADRESU PROKLIKEM V E-MAILU

3.       VYČKEJTE NA SCHVÁLENÍ VAŠEHO ÚČTU ADMINEM (do 48hod)

4.       VYHLEDEJTE KONKRÉTNÍ AUKCI A KLIKNĚTE NA „ÚČASTNIT SE“

5.       DLE POKYNU Z NÁSLEDUJÍCÍHO E-MAILU UHRAĎTE AUKČNÍ JISTOTU

          (jistota se vrací všem účastníkům aukce, mimo vítěze aukce)

6.       VYČKEJTE NA POTVRZENÍ PŘIJETÍ JISTOTY A SCHVÁLENÍ VAŠÍ ÚČASTI

7.       ZÚČASTNĚTE SE VAŠÍ AUKCE VE STANOVENÉM TERMÍNU NA www.S-drazby.cz

 

Pokud se vyskytnou nějaké další dotazy, případně požadujete-li pomoc při registraci pište na email: aukce@s-drazby.cz, popř. volejte na tel.: +420 22 72 72 773

 

 


 

Jak se zúčastnit  aukce VŘ INSOLVENCE nebo aukce EXEKUCE

 

Pokud máte zájem o účast v aukci VŘ INSOLVENCE, nebo o služby aukce EXEKUCE musíte se registrovat na hlavní stránce portálu s-drazby.cz pod tlačítkem REGISTRUJTE SE.

Po potvrzení Vaší registrace bude následovat e-mailová komunikace s potvrzením a ověřením Vámi uvedených údajů, včetně e-mailové adresy.

Následně si zvolíte aukci ( v případě AUKCE VŘ INSOLVENCE), které se chcete zúčastnit. Klikněte na tlačítko ZÚČASTNIT SE.

V případě zájmu o službu aukce EXEKUCE nám sdělíte emailem ( info@s-drazby.cz ) k jaké exekuční dražbě máte zájem získat informace, popř. doplňkové služby.

Pokud se vyskytnou nějaké další dotazy, případně požadujete-li pomoc při registraci pište na email: info@s-drazby.cz, popř. volejte na tel.: +420 22 72 72 771

 


 

Zákonné požadavky a emailová podpora
Jak se registrovat
Jak prokázat totožnost uživatele AOS - dražitele
Doložení totožnosti pozemní poštou
Doložení totožnosti kvalifikovaným certifikátem
Doložení ověřené totožnosti datovou schránkou
Doložení ověřené totožnosti doklady konvertovanými na poště
Jak složit dražební jistotu
Ověření totožnosti SJM
Ověření totožnosti spoluvlastnictví

 

 

Zákonné požadavky a emailová podpora

 

Dražební a aukční systém www.S-drazby.cz je unikátní nejen v tom, že splňuje veškeré zákonné požadavky na provoz elektronických dražeb a aukcí (např. archivace jednotlivých logů, zákaz „přihazovacích“ robotů, možnost tisku všech událostí jednotlivých dražeb a aukcí, nemožnost zásahu Admina do průběhu dražby, aukce..atd), ale je jedinečný i svoji emailovou podporou pro své uživatele - zákazníky, kterým ulehčuje orientaci a průběh registrace, prokázání totožnosti, složení dražební jistoty, atd., v rámci jednotlivých dražeb a aukcí.   

Uživatel – zákazník je schopen díky této emailové podpoře jednoduše docílit své registrace, ověření totožnosti, složení dražební jistoty atd. a úspěšně se účastnit dražby/aukce, aniž by ho náročnost jednotlivých zákonem stanovených úkonů odrazovala od účasti na elektronických dražbách a aukcích. 

 

Níže vzory emailové podpory:

 

Registrace dražitele na portálu www.S-drazby.cz

 

Vážený dražiteli,

děkujeme Vám za registraci. Nyní Vás prosíme aby jste svoji e-mailovou adresu potvrdil proklikem na tento odkaz. Pokud proklik nefunguje, zkopírujte adresu označením textu a stiskem CTRL+C a vložte CTRL+V do adresního řádku prohlížeče.

http://S-drazby.cz/prihlaseni.html?hash=70C2D55DA54B2F610CE61A8B07ECE694079AE090

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Registrace přihlášky dražitele do konkrétní dražby/aukce

 

Vážený dražiteli,

v pořádku jsme přijali Vaší přihlášku k dražbě číslo 17. Vaší přihlášku obdržel dražebník a přidělil Vám do této dražby identifikátor NBR13666.

Pro účast v dražbě je potřeba dodržet následující postup, dle dražební vyhlášky kterou si můžete zobrazit / stáhnout na stránkách dražby na tomto odkaze v sekci "přiložené soubory":

http://S-drazby.cz/drazba/18/[CATALOG_URLZKRATKA].html

Dražební jistotu ve výši xxxx  Kč je nutno složit na účet dražebníka. Číslo účtu xxxxx , variabilní symbol 18, specifický symbol je vaše IČ nebo Rodné číslo. Dražební jistotu je nutno složit nejpozději do 28.1.2017 23:59:59.
Formulář pro ověření totožnosti doručte na adresu xxxxxxxxxxxxxxx nejpozději do 28.1.2017 23:59:59.

Formulář pro ověření identity dražitele pro tuto dražbu si můžete stáhnout na těchto následujících odkazech:

Formulář pro ověření dražitele fyzická osoba  ZDE.

Formulář pro ověření dražitele právnická  osoba ZDE.
Formulář pro ověření dražitelů, kdy předmět dražby přechází do společného jmění manželů  ZDE..
Formulář pro ověření dražitelů, kdy předmět dražby přechází do podílového spoluvlastnictví ZDE

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

Přijetí dokumentu s ověřením totožnosti.

 

Vážený dražiteli,

Informujeme Vás, že dokument s ověřením totožnosti k dražbě číslo 17 byl přijat a akceptován dražitelem.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Dražební jistota byla přijata a zaevidována.

 

 

Vážený dražiteli,

Informujeme Vás že dražební jistota, složená k dražbě číslo 17, byla přijata na účet dražebníka.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

Schválení přihlášky k dražbě

 

Vážený dražiteli,

dovolujeme si Vás informovat o schválení vaší přihlášky k dražbě. Tímto vám byla povolena účast v dražbě po přihlášení do dražebního portálu. Základní údaje k dražbě jsou:

Dražba číslo: 17
Název dražby: Chata, Tyra, podíl 1/2
Začátek dražby: 28.1.2017 20:55:00
Konec dražby: 30.1.2017 20:37:00

Odkaz na dražební místnost: http://S-drazby.cz/drazba/18/chata-tyra-podil-12.html

Doporučujeme vstup do dražební místnosti cca 5 minut před zahájením dražby. Dražba bude zahájena odpočtem. Po zahájení nezapomeňte obnovit dražební místnost stiskem klávesy F5, nebo proklikem na ikonu pro obnovení stavu dražební místnosti.

Vyvarujte se neaktivity delší než 20 minut. Po 20 minutách neaktivity Vás systém automaticky odhlásí a musíte se znovu přihlásit do svého účtu. Pro aktivitu stačí během 20 minut alepoň jednou obnovit web stránku dražební místnosti klávesou F5.

Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěšných dražeb a aukcí.

Váš tým S-drazby.cz

 

 

 

Registrace Uživatele AOS

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz

2. Uživatel AOS je povinen uvést pravdivé údaje, za které je odpovědný.

3. Uživatel AOS si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po přihlášení do AOS jednoznačně identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožňovat identifikaci jména, příjmení a kontaktu. 

4. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

5. Admin si vyhrazuje právo zrušit registraci uživateli AOS v případě porušení PP, popř. i též bez udání důvodu, pokud admin usoudí, že činnost uživatele AOS jakýmkoli způsobem ohrožuje provoz systému AOS (např. kontaktování ostatních uživatelů AOS za účelem pletichy v rámci dražby atd.).

6. Na využívání služeb AOS není žádný právní nárok a není možné si toto užívání vynutit žádnou formou.

7. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží uživatel AOS e-mail s potvrzením registrace, jeho přihlašovacími údaji a vygenerovanou smlouvu (smlouva uživatel) a PP ve formátu pdf. V textu zprávy se nachází link pro ověření emailové adresy. Na uvedený odkaz je nutné kliknout a tím dojde k ověření emailové adresy uživatele AOS. Smlouvu si uživatel AOS řádně prostuduje, v případě potřeby si vyžádá odbornou pomoc a pokud se smlouvou souhlasí, smlouvu podepíše a v elektronické podobě odešle na email admina : smlouvy@S-drazby.cz, v sekci kontakt admin. Okamžikem přijetí smlouvy bude uživateli AOS aktivován přístup do AOS a tímto úkonem dojde k akceptaci smlouvy ze strany admina.


 

Jak prokázat totožnost dražitele

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

 


 

Doložení totožnosti pozemní poštou

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem.

2. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, je dostačující dokument Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE )  podepsat úředně ověřeným podpisem.

3.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) musí též být opatřeno ověřeným podpisem statutárního orgánu a je nutné též připojit výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, ne starší 3 měsíců.

4. Doložení totožnosti opatřené úředně ověřeným podpisem zaslat na adresu Admina: Banelo, a.s., Okružní 1144, 500 03  Hradec Králové

 


 

 

Doložení totožnosti kvalifikovaným certifikátem

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží výpis z obchodního rejstříku právnické osoby převedený do elektronické podoby formou autorizované konverze.

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zasláno elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.cz.

6. Samotný email musí být podepsán Vaším platným elektronickým podpisem.

 


 

Doložení totožnosti datovou schránkou

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem.

2. Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené buď elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu, nebo úředně ověřeným podpisem.

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) předloží vyplněné a převedené do formátu pdf, opatřené buď elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, nebo úředně ověřeným podpisem. Dále také předloží výpis z obchodního rejstříku právnické osoby převedený do elektronické podoby formou autorizované konverze.

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu, nebo opatřený úředně ověřeným podpisem  bude zasláno do datové schránky admina: p8vab9

 


 

Doložení ověřené totožnosti doklady konvertovanými na poště

 

1. Každý uživatel AOS musí provést prokázání totožnosti a to  úředně ověřeným podpisem, či jiným způsobem, prokazující identitu uživatele AOS, např. kvalifikovaným certifikátem, nebo autorizovanou konverzí např. na  poště ( kontaktní místo veřejné správy ).

2. Autorizovaná konverze dokumentů slouží k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, dále také zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Konvertovaný dokument bude mít stejné právní účinky jako dokument původní.

3. Pokud je uživatelem AOS fyzická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ). Např. na poště, nebo jiném kontaktním místě veřejné správy ( notář, obecní úřad ) předloží vyplněné Doložení totožnosti na kterém ověří úředně svůj podpis a požádá o převedení dokumentu do Autorizované konverze. Tato automatická konverze může být uložena buď v elektronické úschovně nebo může být nahrána na fyzické uložiště dat ( flash paměť ).  

4.  Pokud je uživatelem AOS právnická osoba, Doložení totožnosti ( možné stáhnout ZDE ) Např. na poště, nebo jiném kontaktním místě veřejné správy ( notář, obecní úřad ) předloží vyplněné Doložení totožnosti na kterém ověří úředně svůj podpis a požádá o převedení dokumentu do Autorizované konverze, včetně výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby. Tato automatická konverze může být uložena buď v elektronické úschovně nebo může být nahrána na fyzické uložiště dat ( flash paměť ).    

5. Doložení totožnosti opatřené elektronickým podpisem a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu bude zasláno elektronickou poštou na email: certifikat@s-drazby.cz.


 

Jak složit dražební jistotu

 

1. Složení dražební jistoty je většinou jednou z podmínek pro účast v dražbě, aukci. Složení dražební jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele.

2. Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě, aukci najdete jak u detailu konkrétní dražby, aukce,  v sekci Moje dražby.

3. Výše dražební jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební vyhlášce k vybrané dražbě, nebo v aukční vyhlášce k vybrané aukci. Po prokázání totožnosti vám Admin zašle emailem pokyny ke složení dražební jistoty a následně potvrzení o složení dražební jistoty, včetně všech dalších pokynů, jak se úspěšně účastnit dražby, aukce.

4.  Dražební jistota musí být složena v hotovosti (u exekutora, nebo u vyhlašovatele aukce) nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem dražby, aukce. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Adminem a to emailem po prokázání totožnosti. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební vyhlášce, či aukční vyhlášce.

5. Složení dražební jistoty v hotovosti lze provést poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že Vám nebude umožněno složení dražební jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

  


 

Ověření totožnosti SJM

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu nebo aukci  provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Pokud uživatel AOS vystupuje jako manželský pár v rámci SJM ( Doložení totožnosti SJM - ZDE ), postup ověření a doložení totožnosti je stejný jako u fyzických osob s tím rozdílem, že se vyplňují údaje o obou manželích. 

5. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

 


Ověření totožnosti spoluvlastnictví

 

1. Každý uživatel AOS musí provést registraci  na internetové stránce www.S-drazby.cz

2. Po přihlášení do AOS uživatel AOS k dispozici správu svého osobního uživatelského účtu, kde je zobrazena jsou zobrazeny jeho aktivity v rámci AOS.  

3. Ke každé dražbě je nutné provést prokázání totožnosti, která podléhá schválení toho daného dražebníka, který dražbu nebo aukci  provádí. Dokument o prokázání totožnosti je uložen u provozovatele aukčního portálu ( Admin ), který tento dokument zašle před samotnou dražbou dražebníkovi, popř. vyhlašovateli aukce.

4. Pokud uživatel AOS se chce účastnit dražby, aukce jako spoluvlastník ( Doložení totožnosti spoluvlastnictví - ZDE ), postup ověření a doložení totožnosti je stejný jako u fyzických osob s tím rozdílem, že se vyplňují údaje o všech ostatních spoluvlastnících. 

5. Z výše uvedeného plyne, že totožnost dražitele - uživatele AOS se provádí pouze jednou a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů.

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz